Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů fyzických osob je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „GDPR”) a dále v souladu s ostatními relevantními právními předpisy.
 2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude pro:
 3. a) účely splnění Smlouvy,
 4. b) účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových),
 5. c) účely oprávněných zájmů Prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti Kupujícím vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům Kupujícího, a
 6. d) účely zřízení a následného umožnění užívání Uživatelského účtu,

zpracovávat osobní údaje Kupujícího – fyzické osoby nebo osobní údaje zástupce Kupujícího (např. člena statutárního orgánu, zaměstnance apod.), a to zpravidla:

 • jméno, příjmení,
 • adresa sídla a adresa pro doručení Zboží, liší-li se od adresy sídla,
 • identifikační číslo,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu, bude-li cena hrazena bezhotovostním převodem,
 • heslo k Uživatelskému účtu,
 • podpis (na dokumentech potvrzujících převzetí Zboží),
 • soubory cookie.
 1. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

VIII. Pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) Prodávajícího ve smyslu zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které Prodávající nabízí, bude Prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.
 4. Veškeré informace poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s uzavřením či plněním Smlouvy jsou důvěrné a požívají ochrany jako obchodní tajemství, nejsou-li tyto informace zveřejněny Prodávajícím
 5. Tyto OP jsou účinné od 10.07.2019.

BINDEMAT a.s.